ZASTRZEŻENIA PRAWNE

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. , zwana dalej PGZ SW zastrzega, że materiały zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym (Serwis) nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Dane mają charakter jedynie ogólnoinformacyjny.

Prawa do Serwisu jako całości przysługują PGZ SW, natomiast prawa do poszczególnych elementów zamieszczonych w Serwisie należą do PGZ SW lub innych osób fizycznych lub prawnych.

Serwis zawiera między innymi znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. Serwis jako całość oraz poszczególne jego elementy podlegają ochronie wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Użytkownicy Serwisu mają prawo do korzystania z materiałów zamieszczanych w Serwisie wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody PGZ SW.

PGZ SW na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie PGZ SW zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z korzystaniem z serwisu oraz informacji w nim zawartych ponosi użytkownik. PGZ SW nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu szkód będących następstwem korzystania z serwisu www.pgzsw.pl

PGZ STOCZNIA WOJENNA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Inż. J. Śmidowicza, nr 48, 81-127 Gdynia wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000657652, której akta rejestrowe prowadzi sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą numer NIP: 7962975487, REGON: 366293369, z kapitałem zakładowym w wysokości 150 005 000,00 zł

Kontakt

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

ul.Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Polska

e-mail: pgzsw@pgzsw.pl

tel: (+48 58) 625 81 02
fax: (+48 58) 625 01 47